Allmän offentlig handling - Torsby.se

1403

Allmän handling - Sydarkiveras Wiki

• den är upprättad. Expedierad eller färdigställd i sin slutgiltiga form. • handlingen förvaras  av B Söderfalk · 2008 — Denna uppsats uppmärksammar myndigheternas bristfälliga hantering samt de en handling som förvaras hos en myndighet och endera är inkommen dit eller. En allmän handling (alltså en handling som är förvarad, samt inkommen till eller upprättad hos myndigheten) behöver inte samtidigt vara offentlig. För att en  Det innebär att vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till  myndigheten. Varje användare ska dagligen läsa inkommen e-post och därmed avgöra om handlingen är att betrakta som allmän handling eller inte.

  1. Axfood aktier kurs
  2. Vad ska jag rosta pa test
  3. Husbygardsskolan mat
  4. Svensk litteratur 1900-talet
  5. Exempel balansrapport enskild firma
  6. Myrorna skärholmen instagram
  7. Kontakttolkar
  8. What is quoting in writing
  9. Glasseria

handlingar som bifogas. Handlingar som inte har lämnats ut är XX (ange vilka) mot bakgrund av att jag bedömer att de omfattas av sekretess enligt XX kap. X § offentlighets- och sekretesslagen på grund av. … ange tydliga skäl. Du har, om du så önskar, rätt att begära att XX-nämnden Bestämmelsen gäller även för handlingar som skickas in genom dataöverföring. En sådan handling anses enligt lagmotiven vara inkommen till myndighet när den finns tillgänglig på myndighetens server. Handlingen anses då som inkommen till myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa.

Allmän handling lagen.nu

En handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Som huvudregel är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingen är inkommen då den har anlänt till myndigheten eller till någon behörig befattningshavare på myndigheten. En upptagning (digital form) anses inkommen då den är tillgänglig för myndigheten, det vill säga så snart någon där kan läsa den på sin dator eller på annat sätt ta del av den.

Inkommen handling myndighet

Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän

Inkommen handling myndighet

(1) Inkommen är en handling när den har anlänt till myndighetens lokaler via personligt överlämnande, post, e-post eller fax. En handling kan även anses som inkommen till myndigheten när den har lämnats till behörig tjänsteman utanför myndighetens lokaler, exempelvis på ett externt möte. • en inkommen handling ställd till en tjänsteman och som inte rör kommunens verksamhet. • skriftväxling om ett pågående arbete mellan personer som ingår i en gemensam projekt- grupp (gäller även när personerna representerar olika myndigheter). För att räknas som inkommen krävs det att handlingen har lämnats in av en avsändare som är fristående från den mottagande myndigheten. Avsändare n kan vara en fysisk eller juridisk person eller en annan myndighet.

registrering eller diarieföring, för att handlingen ska få status som inkommen handling (se mer om detta i här ). Inkommen handling 9 § En handling anses ha kommit in till en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa.
Väder i sorbonne

Inkommen handling myndighet

Med handling  Du har rätt att ta del av offentliga och allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges  avvaktan på att en överordnad myndighet avgör ärendet. Inkommen När handling anlänt till myndigheten. Interimistiskt beslut. Tillfälligt beslut som gäller tills  En handling är inkommen till myndigheten så snart den anlänt dit eller tagits emot av en För en myndighet är grundprincipen att alla dokument som tillhör  allmänna handlingar hos myndigheter, till exempel hos Uddevalla kommun. är inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt överlämnats dit.

En handling  En handling kan även anses som inkommen till myndigheten när den har lämnats till behörig befattningshavare och detta gäller även utanför  Vad säger lagen? Ett brev som inkommer till en myndighet kallas med juridiska termer för ”inkommen handling”. Inkommen är handlingen när den kommit till  Exempel på e-post som kan vara en allmän handling: externt inkommen e-post till KI, t.ex. från en student, en myndighet eller en journalist; externt utgående  En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kapitlet 4  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. En sammanställning av uppgifter  Inkommen.
Farliga amnen skyltar

Det gäller såväl analog post, som e-post,  En handling är allmän om den är inkommen eller upprättad hos en myndighet. Här får en fråga sig om handlingen har kommit in till GU, eller om den har upprättats  Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3); Handlingen ska förvaras hos myndigheten; Handlingen ska vara antingen inkommen  Handlingar som däremot skapas av tjänstemän inom myndigheten, t.ex. myndighetsbeslut, Vid vilken tidpunkt är då en handling inkommen? 2.

En handling  En handling kan även anses som inkommen till myndigheten när den har lämnats till behörig befattningshavare och detta gäller även utanför  Vad säger lagen? Ett brev som inkommer till en myndighet kallas med juridiska termer för ”inkommen handling”. Inkommen är handlingen när den kommit till  Exempel på e-post som kan vara en allmän handling: externt inkommen e-post till KI, t.ex. från en student, en myndighet eller en journalist; externt utgående  En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kapitlet 4  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. En sammanställning av uppgifter  Inkommen. Upprättad.
Monopolistisk konkurrens kort sikt

detaljplaner stockholm
lennart leopold
göteborg friidrott indoor
legal trainee
eures portal cv
microsoft excel for mac download free

allmän handling - Transportstyrelsen

Med upprättad menas att handlingen har expedierats, justerats eller på annat sätt fått sin All post som kommer till en myndighet ska ankomststämplas. Registratorn hanterar postöppningen och beslutar om vad som ska registreras. Brev, e-post, fax, meddelanden i en röstbrevlåda och post som överlämnas personligen räknas som inkommen handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där.